Navigácia

Výchovné poradenstvo

Informácie pre 5. ročník

Informácie pre piatakov 2017-2018.doc

 

Vážení rodičia,

            v tomto školskom roku si môže Vaše dieťa podať prihlášku do Gymnázia na 8-ročné štúdium. V prípade záujmu o toto štúdium je nevyhnutná naša vzájomná spolupráca, aj keď prevažne prostredníctvom Vášho dieťaťa. Ak má Vaše dieťa záujem o takéto štúdium, je potrebné prísť to oznámiť výchovnej poradkyni.

 

Dôležité termíny

 

 • do 31. 03. 2018 zverejnia SŠ kritériá na netalentové odbory (sledujte webstránky vybraných škôl),
 • do 10. 04. 2018 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory – netalentové; prihlášku vypisuje výchovný poradca našej školy, potom ju odovzdá rodičovi prostredníctvom žiaka; prihlášku vráti žiak výchovnému poradcovi po jej podpísaní rodičom, žiakom a po potvrdení lekárom žiaka; potvrdené prihlášky odosiela ZŠ,
 • 14. 05. 2018 – 1. kolo – 1. termín prijímacích skúšok,
 • 17. 05. 2018 – 1. kolo – 2. termín prijímacích skúšok.

 

Kritériá na prijatie

Kritéria na prijatie žiakov na stredné školy sú zverejnené na web stránkach SŠ vždy skôr, ako si uchádzač podáva prihlášku na štúdium. Je potrebné sledovať webovú stránku SŠ, o ktorú má Vaše dieťa záujem.

Pri prijímaní na SŠ sa zohľadňujú aj vzdelávacie výsledky z I. stupňa ZŠ a umiestnenie v súťažiach organizovaných ministerstvom školstva. V prípade, že má Vaše dieťa diplom o umiestnení , resp. ocenení, je potrebné odovzdať jeho originál výchovnej poradkyni (na prihlášku je možné uviesť iba 2 súťaže, preto Vám odporúčame zistiť, ktoré súťaže SŠ akceptuje pri pripisovaní bodov).

 

Najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok Vám bude doručená od riaditeľa SŠ pozvánka na prijímacie pohovory alebo oznámenie o prijatí (v prípade, že žiak nemusí konať prijímaciu skúšku). Ak Vám v stanovenom termíne pozvánka nepríde, kontaktujte výchovnú poradkyňu našej školy.

 

Zber záujmu o štúdium v strednej škole

 

 Pre školské výpočtové stredisko sa odosielajú predbežné záujmy žiakov o štúdium  koncom februára. Celú administráciu prevádza výchovná poradkyňa po konzultácii so žiakmi piateho ročníka.

Prípadné zmeny záujmu o štúdium je nutné včas oznámiť výchovnej poradkyni, najneskôr 2 dni pred termínom podávania prihlášok zákonným zástupcom.

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Ľubomíra Koštialová

Konzultácie: Štvrtok  11:30 – 13:05

Email: vychovne.poradenstvo.zslev@gmail.com

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria