Navigácia

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Informácie o školskom stravovaní

 

I

Informácie o školskom stravovaní

 

V zmysle zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových skupín a v súlade s uvedenými finančnými pásmami ako aj príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov podľa §140 ods. 9 a ods. 10.Výška finančnej normy a poplatku je určená pokynom MŠ SR tak, aby zabezpečovala pre deti a žiakov pestré a chutné jedlo, ktoré zodpovedá doporučeným denným dávkam /nutričným hodnotám/. Výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov platná od 1. 1. 2016 je 0,15 eur.

Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín:

 1. stupeň 1. – 4. ročník             0,95 + 0,15 = 1,10                  mesačne 22,-- eur
 2. stupeň 5. – 9. ročník             1,01 + 0,15 = 1,16                   mesačne 23,-- eur
 3. dospelí stravníci                    1,12                                        mesačne 22,-- eur

Stravné sa uhrádza mesiac vopred a to do 28. dňa v mesiaci trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou do 25. dňa v mesiaci na číslo účtu školskej jedálne

SK37 0200 0000 0000 0203 5602

Meno, priezvisko a triedu treba uvádzať na identifikáciu platby.

 

Obed sa vydáva v čase od 11,30 hodiny do 13,35 hodiny. .

 

V školskej jedálni je zavedený čipový systém. Na výdaj a odhlasovanie stravy je potrebné si zakúpiť čipový kľúč v kancelárii vedúcej ŠJ v hodnote 2,-- eur. Poškodenie alebo stratu čipového kľúča treba ihneď nahlásiť vedúcej ŠJ. Nie je povinnosťou školskej jedálne čipový kľúč spätne odkúpiť, stravník ho môže posunúť inému stravníkovi /napr. deviataci – prvákom/. O zmene majiteľa informujte vedúcu ŠJ. Neplnenie si povinnosti a neskoré platenie stravného je dôvod na zablokovanie čipového kľúča, až vylúčenie zo stravy.

 

Odovzdaním prihlášky je stravník od uvedeného dátumu automaticky prihlásený na stravu na dobu neurčitú, to znamená, že obedy má automaticky objednané až do odhlásenia.

Odhlásenie je možné cez WEB, osobne alebo telefonicky na tel. čísle 052/23 88 605,

 mobil 0948 820 309 a to 1 deň vopred do 14:00 hod.

V prípade choroby je možné v prvý deň neprítomnosti žiaka obed si vyzdvihnúť do obedára a ďalšie dni odhlásiť.

 

 

                                                                                              Jarmila Čakovská, vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria