Navigácia

Čerpanie MRZ

ROK 2016

Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Ľubovňa  č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach  a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa:

 • článok 2, bod 3  určuje  čiastočné náklady spojené s činnosťou školského klubu detí, na ktoré prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 6,- €.
 • článok 2, bod   7   určuje mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni,

          na ktoré prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 0,15 € na jedno hlavné jedlo.

 

 

Použitie finančných prostriedkov v roku 2016

 

Školský klub detí                                                                 5 826,-     €

 • učebné pomôcky                                                          648,05  €
 • údržba priestorov                                                      1 363,80  €

          (maľovanie interiéru, výmena dverí v triedach)

 • odborné prehliadky elektrických zariadení                    3 705,15  €
 • osobné náklady                                                            109,-     €

 

Školská jedáleň                                                                    6 444,55  €

 • údržba strojov                                                              948,40  €
 • údržba priestorov                                                         739,08  €     

(hygienická maľba kuchyne)

 • dezinfekcia, deratizácia, vývoz bioodpadu                    719,50  €
 • energia, plyn, voda                                                     4 037,57  €

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará Ľubovňa, 10. 01. 2017 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria