Navigácia

 

 

Naša škola

 

Každý jej kút schováva tajomstvo.

Po veľkých chodbách sa i dnes prechádza história.

Odhaliť zabudnuté pomáhajú spomienky tých,

ktorí sedeli v školských laviciach 

a stáli za katedrou dávno pred nami.

 

História školy

 

existencie školy súvisia s prijatím zákona číslo 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelania z 15. 12. 1960, ktorý nadobudol platnosť 1. 1. 1961. V priebehu školského roka 1961/62 sa Jedenásťročná stredná škola v Starej Ľubovni rozčlenila na Základnú deväťročnú školu a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Do konca školského roka 1962/63 mali obe školy spoločné riaditeľstvo. Od SVŠ sa 1. 7. 1963 oddelil 1. až 9. ročník a bola zriadená nová škola – ZDŠ v Starej Ľubovni. ZDŠ zostala budova bývalej ľudovej školy (terajšia vedľajšia budova gymnázia) a nová školská budova na Ulici Červenej armády. V budove na Fučíkovej ulici bolo umiestnených 11 tried 1. až 4. ročníka. Vyučovací proces prebiehal na dve zmeny v siedmich učebniach. Žiaci 5. až 9. ročníka sa učili v budove na Ulici Červenej armády, ktorá bola do užívania dávaná nasledovne:

a)    24.08.1962       –             14-triedna školská budova s odbornou učebňou fyziky a chémie

b)    30.07.1963       –             dielne s dvoma pracovňami

c)    23.02.1972       –             školská družina, jedáleň s kuchyňou

d)    08.08.1973       –             objekt telocvične

e)    01.09.1988       –             prístavba školy nad telocvičňou

f)     01.09.1995       –             plynová kotolňa

g)    01.09.2001       –             malá telocvičňa 

 

Na priestranstve pred telocvičňou je postavené umelecké dielo, ktorého autorom je akademický sochár M. Siranko. 

 

Súčasťou školy sa od 01.05.1967 stala trieda vytvorená na detskom a chirurgickom oddelení nemocnice s poliklinikou. Vyučovanie prebiehalo pod vedením učiteľky Aleny Novákovej do 01.09.1973, kedy bola trieda odčlenená od ZDŠ a pričlenená k OÚNZ.

 

Za historicky prvého riaditeľa školy bol ustanovený Štefan Krämer (matematika, fyzika, prírodopis), vo funkcii jeho zástupcu pôsobil Mikuláš Firc (slovenský jazyk, zemepis, občianska výchova).

 

Do roku 1966 navštevovali žiaci školu 6 dní v týždni. Zmena nastala v školskom roku 1966/1967, kedy sa zaviedol 11-dňový vyučovací cyklus, tj. každá druhá sobota bola voľná. Na základe smerníc Povereníctva SNR pre školstvo sa od 1. 9. 1968 skrátil vyučovací týždeň na 5 dní.

 

Do tunajšej školy boli po jej vzniku povinne začlenení aj žiaci z iných obvodov. 6. ročník navštevovali žiaci z Chmeľnice, Podsadku a Kremnej, 6. až 9. ročník školáci z Litmanovej. Tento stav trval do roku 1973. Nové pomery súvisiace so vznikom Slovenskej republiky v roku 1993 umožnili rodičom slobodne sa rozhodnúť o umiestnení svojich detí do škôl. Aj dnes sa môže škola pochváliť rastúcim záujmom zo strany rodičovskej verejnosti, čoho dôkazom je skutočnosť, že v súčasnosti máme u nás žiakov zo 16 obcí okresu.

 

Tradície tunajšej školy sú úzko späté s jej športovými aktivitami, ktoré spadajú už do počiatkov jej existencie.

 

Mladí matematici mohli rozvíjať a prehlbovať svoje schopnosti v triede pre nadaných matematikov vyčlenenej pre nich v budove školy od školského roku 1974/1975.

 

V školskom roku 1976/1977 boli žiaci 5. ročníka pričlenení k II. stupňu. Mal 10 tried a vyučovanie prebiehalo iba v dopoludňajších hodinách.

 

Jedným z dôvodov vedúcich k zápisu žiakov do našej školy je dlhodobo vysoká úroveň výučby cudzích jazykov. Na ich podporu bola v školskom roku 1979/1980 zriadená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria